36.
Výroční členská schůze
KCHBOVPaH

36. VČS KCHBVaH se konala v přednáškovém sále ZOO Praha dne 25.4.2015.

Zahájení  provedl předseda Z.Laube  dle pozvánky v 9,30 hod.

Vzhledem k nižší účasti  46 členů + 7 hostů  bylo konstatováno,
 že je tato schůze usnášení neschopná a v souladu s pozvánkou byla ukončena.


 37.
Výroční členská schůze
KCHBOVPaH

37. VČS KCHBVaH  byla pak zahájena  tentýž den v přednáškovém sále ZOO Praha

v souladu s organizačním řádem odbornosti CHOEP, bod 1, čl.2. v 10,00 hod.

 

Schůze probíhala dle programu uvedeném na pozvánce.

 

Po ukončení prezentace v 10.10 hod. bylo přítomno   46 členů + 7 hostů

 

Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda Z.Laube

Dále řízením schůze pověřil jednatele Klubu př.ing.K.Buřiče

 

Byla zvolena tříčlenná návrhová komise ve složení: předseda - B.Hanzalander ,

členové- B.Gavenda, J.Dekoj

 

AD.1 bodu  pozvánky

Byly předneseny zprávy jednotlivých členů výboru :

Zpráva o činnosti klubu– jednatel ing.K.Buřič

Zpráva pokladní – pokladník  R.Lachman

Zpráva revizní komise – předseda RK L.Dekoj

Zpráva o činnosti odborností - J.Jiroušek

 

Ad.2 bodu  pozvánky

Projednání ukončení činnosti Klubu pod ČSCH
 a připojení Klubu k organizaci KPEP jako samostatné odborné sekce.

Tuto možnost přednesl plénu předseda Z.Laube jako možnost ukončení vleklých rozporů

mezi UOK CHOEP a sekretariátem ČSCH na jedné straně a předsednictvem Klubu na straně druhé.

Po víceméně nevhodném vystoupení generálního sekretáře ČSCH a  předsedy UOK CHOEP

na jubilejní  35.VČS Klubu konané v dubnu roku 2014,
ze kterého bylo patrno, že  striktní placení členských známek je vyšší meta svazu nežli odborná činnost
a  následném ataku sekretariátu svazu na vedení klubu v průběhu roku ohledně placení svazových příspěvků,

byl výbor Klubu nucen řešit danou situaci. Nutno sebekriticky přiznat, že výbor nemá žádné prostředky,
 jak přimět k placení ty členy , kteří jsou v klubu organizováni pouze z důvodů úzké specializace

a nejsou členy  ZO ČSCH. Klub, z již výše zmíněné úzké odborné specializace,
odmítá  návrh svazu přetvořit se v ZO. Vzhledem ke složení členské základny Klubu,
 která je tvořena nejen jednotlivci ale i organizacemi a zahraničními členy
 vzniká následná nemožnost výboru Klubu donutit ve 100% členskou základnu platit svazové známky.
Toto  vede ke  vzniku oboustranně nepříjemné situace .
Bylo navrženo řešení odchodu pod jinou chovatelskou organizaci, jejíž nabídka řeší tuto  situaci.

Odchodem Klubu pod KPEP zůstává členská základna nedotčena. Členové Klubu, kteří jsou

současně členy jiné chovatelské organizace ČSCH jimi nadále beze změny zůstávají, neboť

toto členství není v rozporu se stanovami KPEP.
 Po právní stránce má  Klub  vlastní IČO a účet u České spořitelny, který mu nadále zůstává.
Klubu nadále zůstává název Klub chovatelů bažantů okrasného vodního ptactva a holoubků ČR.
 
Klub je zastřešen stanovami KPEP.

Členové Klubu nadále platí klubový členský příspěvek bez další povinnosti placení příspěvku KPEP.
Veškerý Klubový majetek, což je finanční hotovost a klecový fundus, je nadále beze změny spravován Klubem.

Z ohledem na to, že ČSCH Klubu nenabídl žádné jiné řešení i když současné i nově připravované stanovy toto umožňují,
 rozhodl výbor Klubu předložit tuto možnost ke schválení nejbližší členské schůzi.

 

AD.3 bodu pozvánky

Diskuse jeden příspěvek ing.Hák – dotaz na nové stanovy Klubu v případě odchodu

Klubu od ČSCH. Bylo vysvětleno.

 

AD.4 Odborný program

Proběhl beze změny dle pozvánky

 

AD.5 Usnesení

Návrhová komise přednesla návrh usnesení – schválit:

Zprávu o činnosti, zprávu  pokladní, zprávu revizní a zprávu o činnosti odbornosti

Dále pak doporučila VČS KCHBVaH  schválit ukončení činnosti Klubu pod ČSCH
a připojit se k chovatelské organizaci KPEP jako odborná sekce.
Doporučila plénu udělit předsedovi mandát k jednání s předsedou KPEP
a podepsání přístupové dohody, která pak bude v kopii rozeslána všem členům Klubu.

Členská schůze pak všechny návrhy přednesené návrhovou komisí jednomyslně, veřejným hlasováním schválila.

 

Členská schůze ukládá výboru informovat o svém jednání a rozhodnutí celou členskou základnu.
Dále pak sekretariát ČSCH a UOK CHOEP.

 

.37.VČS KCHBVaH byla ukončena 25.4.2015  ve 13,10 hod.

 

Zpracoval Ing.K.Buřič - jednatelPřístupová smlouva s KPEPem.